Polityka plików "cookies"

Twoja przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe.
Za pomocą technologii cookies zbieramy jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach, służące do poprawy wygody korzystania ze strony internetowej. Nie zbieramy żadnych danych identyfikujących użytkowników.

Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?

Czynności

Notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w siedzibie Kancelarii.

Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynności mogą być dokonywane poza siedzibą Kancelarii.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

1. sporządza akty notarialne np. umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych (sprzedaż mieszkań), umowy darowizn, oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji sporządzone w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki i służebności, umowy ustanowienia odrębnej własności lokali, umowy majątkowe (w tym intercyzy), zniesienia współwłasności, działy spadku umowy spółek prawa handlowego (u notariusza sporządza się także pełnomocnictwa do wymienionych wyżej czynności);

2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, które po zarejestrowaniu przez notariusza w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia, mają takie same skutki jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;

3. sporządza poświadczenia, np. własnoręczności podpisu na dokumentach, które uzyskać mają formę dokumentu z notarialnie poświadczonym podpisem,

4. spisuje protokoły, np. protokoły ze zgromadzeń różnego rodzaju osób prawnych, np. spółek prawa handlowego, wspólnot mieszkaniowych;

5. sporządza protesty weksli i czeków;

6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;

7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, np. umowy użyczenia pojazdu;

9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów, np. zapewnia obsługę notarialną spółek jednoosobowych.

Informacje dotyczące czynności notarialnych są udzielane przez notariusza oraz przez pracowników Kancelarii bezpłatnie (osobiście, telefonicznie lub e-mailowo).