Polityka plików "cookies"

Twoja przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe.
Za pomocą technologii cookies zbieramy jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach, służące do poprawy wygody korzystania ze strony internetowej. Nie zbieramy żadnych danych identyfikujących użytkowników.

Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?

W celu usprawnienia obsługi i przyśpieszenia procedury przygotowania aktu notarialnego, przedstawiamy spis podstawowych dokumentów, które należy dostarczyć do Kancelarii przed zawarciem umowy. Wskazane poniżej dokumenty są podstawą sporządzenia danej umowy, nie można jednak wykluczyć konieczności dostarczenia innych, niewymienionych poniżej dokumentów.


Wymagane dokumenty:

1. umowa zbycia nieruchomości lokalowej (sprzedaż, darowizna, zniesienie współwłasności, zamiana, dział spadku):

- numer księgi wieczystej;

- zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadku nabycia lokalu w drodze dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku);

2. umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (sprzedaż, darowizna, zniesienie współwłasności, zamiana, dział spadku):

- zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową, z którego wynikać będzie, że zbywcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo będące przedmiotem umowy;

- numer księgi wieczystej, jeżeli księga wieczysta została założona,

- zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadku nabycia lokalu w drodze dziedziczenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku).

3. umowa zbycia nieruchomości gruntowej (sprzedaż, darowizna, zniesienie współwłasności, zamiana, dział spadku):

- numer księgi wieczystej;

- wypis z rejestru gruntów z klauzulą, że dokument ten jest przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej (wypisy z rejestru gruntów wydawane są przez Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji);

- zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadku nabycia lokalu w drodze dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku);

- mapa z projektem podziału (wraz z wykazem synchronizacyjnym oraz klauzulą, iż dokument ten przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej) i decyzja zatwierdzająca podział, jeżeli przedmiotem umowy ma być działka po przeprowadzonym geodezyjnie podziale.

4. akt poświadczenia dziedziczenia:

- odpis skrócony aktu zgonu;

- nr PESEL osoby zmarłej;

- odpisy skrócone aktów urodzenia lub aktów małżeństwa (w przypadku zamężnych kobiet) spadkobierców;

- testament, jeżeli został sporządzony;

- numery ksiąg wieczystych obejmujące nieruchomości wchodzące w skład masy spadkowej;

5. pełnomocnictwo:

- dane pełnomocnika;

- dane dotyczące przedmiotu umowy, np. nieruchomości, gdy pełnomocnictwo umocowywać ma do konkretnej czynności np. sprzedaży nieruchomości.

6. testament:

- dane spadkobierców.

Aby dokonać czynności, należy ponadto dostarczyć dane osób będących stronami aktu (imiona i nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu). Jeżeli strona czynności ma być reprezentowana przez pełnomocnika, należy wcześniej poinformować o tej okoliczności oraz dostarczyć to pełnomocnictwo w oryginale.