Polityka plików "cookies"

Twoja przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe.
Za pomocą technologii cookies zbieramy jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach, służące do poprawy wygody korzystania ze strony internetowej. Nie zbieramy żadnych danych identyfikujących użytkowników.

Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (tzw. taksę notarialną), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku, nr 237), powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), w obowiązującej obecnie stawce 23%.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera dodatkowo należne podatki i opłaty, które przekazuje odpowiednim instytucjom państwowym.

Należą do nich w szczególności:

podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 Nr 101, poz. 649, z późn. zm.);

podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86, z późn. zm.);

opłata sądowa w sprawach z zakresu prawa o księgach wieczystych, określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn. zm.), gdy akt notarialny zawiera wniosek do Sądu o wpis do księgi wieczystej.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat należnych od czynności notarialnych, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią (osobisty, telefoniczny lub e-mailowy).